Tel: +982188645264

logo of rasam polymer nami

Ansiklopedi

Poliüretan:

Poliüretan (PU olarak da kısaltılır), poliol ve izossiyanatların ana bileşenler olarak reaksiyona girmesiyle üretilen bir kimyasal madde sınıfıdır.

Polietilen:

Polietilen (PE olarak da kısaltılır), günümüzde en yaygın kullanılan plastik türüdür. Polietilen, birçok basit molekülün (monomer) bir araya gelmesiyle ve aralarında eter bağları oluşmasıyla oluşan bir polimer türüdür.

Polieter:

Birçok basit molekülün (monomer) bir araya gelmesiyle ve aralarında eter bağları oluşmasıyla oluşan bir polimer türüdür. Polieterler, zincir veya ağ şeklinde moleküler yapılara sahip olabilirler ve farklı polimer gruplarını oluşturabilirler.

Yoğunluk:

Yoğunluk, bir maddenin birim hacimdeki kütlesidir. ρ sembolü ile gösterilir ve ρ = m / V formülü ile hesaplanır. Burada ρ yoğunluk, m maddenin kütlesi ve V maddenin hacmidir.

Viskozite:

Viskozite, bir sıvının akışına karşı direncidir. Başka bir deyişle, bir sıvının veya gazın, kesme gerilimi altındayken tabakaları kaydırmaya veya akmaya karşı direncidir. Viskozitenin diğer adları : vuskosite, yapışkanlık, akışkanlık ve akıcılık.

Akışkan bir sıvıda Sıvının viskozitesi ne kadar yüksekse, aynı şekil değişikliğini oluşturmak için o kadar fazla kesme gerilimi gerekir. Örneğin, balın viskozitesi sütün viskozitesinden çok daha fazladır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskozitesi azalır, ancak gazlarda durum tersinedir.

Polyester:

Polyesterler, ester grupları içeren bir polimer türüdür. PET veya PES kodları ile bilinirler. Genellikle polietilen tereftalat veya PET olarak adlandırılırlar. Polyesterler, doğal kaynaklardan elde edilen kimyasalları (örneğin, bitki kabuklarının katmanlarında bulunanlar) ve kademeli polimerizasyon sentezlerini (örneğin, polibütirat) içerir. Doğal polyesterler ve bazı sentetik polyesterler biyolojik olarak parçalanabilirken, sentezden elde edilen çoğu polyester bu özelliğe sahip değildir.

Polistiren:

Polistiren, stiren monomerinden (bir petrokimyasal madde) üretilen aromatik bir sentetik polimerdir. Yaygın olarak kullanılan üç türü vardır: normal, dirençli ve genleşmeli (unolite). Bu uzun zincirli hidrokarbon, değişken karbon merkezlerinin fenil gruplarına (benzen halkasına verilen ad) bağlı olduğu bir yapıya sahiptir. Polistirenin kimyasal formülü (C8H8)n’dir. Bu madde, karbon ve hidrojen kimyasal elementlerinden oluşan moleküller içerir.

Elastomer:

Elastomer, gerilme uygulandığında aşırı derecede elastik deformasyon gösteren özel bir polimer sınıfıdır. Birçoğu orijinal uzunluklarının birkaç katına kadar uzatılabilir. Germe kuvveti kaldırıldığında deformasyon geri kazanılır ve malzeme hızla orijinal şekline döner.

İzosiyanatlar:

İzosiyanatlar, -N = C = O genel formülüne sahip organik bileşikler sınıfıdır. İki izossiyanat fonksiyonel grubu içeren bileşikler diizossiyanatlar olarak adlandırılır. Bu malzemeler poliollerle reaksiyona girerek poliüretan adı verilen bir polimer sınıfı oluştururlar.

Termoplastik:

Termoplastikler, ısıtıldıklarında yumuşayan ve soğutulduğunda sertleşen ve bu işlem önemli bir özellik değişikliği olmadan tekrar tekrar yapılabilen plastik türleridir.

Enjeksiyon kalıplama:

Enjeksiyon kalıplama, erimiş malzemenin bir kalıba enjekte edildiği bir parça üretim yöntemidir. Erimiş malzemenin kendi ağırlığı altında kalıba girdiği dökme sisteminin aksine, enjeksiyon kalıplama sağlam ve gözeneksiz parçalar üretmeyi mümkün kılar. Enjeksiyon kalıplama, plastik bir ürün üretmenin en iyi yoludur.

Antistatik: